Samen Online Groeien!

Algemene voorwaarden

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.  Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
 • Marte Peeters Vormgever
 • De eenmanszaak Marte Peeters Vormgever, gevestigd en kantoorhoudende te (4907 MA) Oosterhout aan Jan van Eijckhof 7;
 • Algemene Voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden van Marte Peeters Vormgever;
 • Dienst
 • De dienst die door Marte Peeters Vormgever wordt verricht;
 • Intellectuele Eigendomsrechten
 • Alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Opdrachtgever
 • Jij, de opdrachtgever en wederpartij van Marte Peeters Vormgever bij de Overeenkomst;
 • Overeenkomst
 • De overeenkomst van opdracht tussen Marte Peeters Vormgever en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
 • Partij(en)
 • Marte Peeters Vormgever en/of Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Marte Peeters Vormgever en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Marte Peeters Vormgever is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Marte Peeters Vormgever zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.
 2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Marte Peeters Vormgever wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Marte Peeters Vormgever met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden Marte Peeters Vormgever pas nadat deze schriftelijk door Marte Peeters Vormgever zijn bevestigd.
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Marte Peeters Vormgever niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

 

Artikel 4.  De Dienst

 1. Marte Peeters Vormgever verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Marte Peeters Vormgever zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Marte Peeters Vormgever het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Marte Peeters Vormgever. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. Marte Peeters Vormgever is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 5. Indien Marte Peeters Vormgever door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Marte Peeters Vormgever zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Marte Peeters Vormgever zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 5.  Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Marte Peeters Vormgever alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Marte Peeters Vormgever nodig heeft om de Diensten te verrichten. Marte Peeters Vormgever mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Marte Peeters Vormgever is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

 

Artikel 6.  Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is Marte Peeters Vormgever toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Marte Peeters Vormgever is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tussentijds beëindigen, waarbij een opzegtermijn van ten minste 1 maand geldt.
 4. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 5. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Marte Peeters Vormgever in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Marte Peeters Vormgever zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Marte Peeters Vormgever vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 

Artikel 7.  Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden aIle door Marte Peeters Vormgever binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
 4. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Marte Peeters Vormgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 5. Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op de bankrekening van Marte Peeters Vormgever, Knab, IBAN NL07KNAB0401336794, BIC KNABNL2H, zoals opgegeven op de factuur.
 6. Marte Peeters Vormgever is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.
 7. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB

 

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Marte Peeters Vormgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Marte Peeters Vormgever een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Marte Peeters Vormgever berusten, blijven bij Marte Peeters Vormgever.
 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Opdrachtgever. Marte Peeters Vormgever draagt hierbij reeds nu voor alsdan deze Intellectuele Eigendomsrechten over aan Opdrachtgever, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft betaald.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Marte Peeters Vormgever is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Marte Peeters Vormgever aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.
 3. Marte Peeters Vormgever heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.
 4. Marte Peeters Vormgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door het offline zijn, dan wel het onjuist functioneren van een WordPress website waarvoor op dat moment een onderhoudscontract liep bij Marte Peeters Vormgever. Op reguliere intervallen vindt er onderhoud plaats, maar Marte Peeters Vormgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ondanks dit onderhoud wordt opgelopen.
 5. Wanneer opdrachtgever besluit om drukwerk zelf te bestellen, draagt deze altijd de volledige verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Marte Peeters Vormgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.
 6. Marte Peeters Vormgever aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. Marte Peeters Vormgever aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Marte Peeters Vormgever of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

 

Artikel 10. Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Marte Peeters Vormgever aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Bij oplevering De opdrachtgever dient de werken bij oplevering na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan Marte Peeters Vormgever. Klachten die niet binnen deze termijn meegedeeld werden, worden niet meer aanvaard. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij onmiddellijk na vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn.
 4. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Marte Peeters Vormgever de vrijheid om gemaakte ontwerpen te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 5. Marte Peeters Vormgever garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 6. Marte Peeters Vormgever garandeert dat de door haar geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door Marte Peeters Vormgever geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal Marte Peeters Vormgever deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij Marte Peeters Vormgever geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantievoorwaarden; voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering met die beperking dat voor zover Marte Peeters vormgever zaken van derden heeft betrokken de garantieverplichting van Marte Peeters Vormgever niet verder gaat dan deze derde aan hem verstrekt. Marte Peeters Vormgever zal nimmer gehouden zijn tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Disclaimer

Marte Peeters Vormgever heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens ten allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Marte Peeters Vormgever gevestigd is.